Arbetsmodell

De flesta av våra uppdrag läggs upp utifrån vår grundläggande processmodell. Modellen är analysdriven, då ett gediget analysarbete enligt vår mening är en förutsättning för hög kvalitet och relevans i de strategiska rekommendationerna.

Arbetsmodellen bygger på att kombinera konsultens spetskompetens och breda branscherfarenhet med uppdragsgivarens djupa kunskap om den egna verksamheten. Genom att tillföra egenutvecklade modeller och kraftfulla verktyg i processen uppnår vi en effektiv, kvalitetssäkrad och gemensam arbetsprocess. Vår workshop-metodik innebär att lösningarna får bred förankring i organisationen.

Processmodellen gäller framför allt när vi arbetar projektbaserat. I ett samarbete där vi tar en löpande rådgivarroll blir indelningen i faser inte lika tydlig.